പദ്ധതികൾ (1)
പദ്ധതികൾ (2)
പദ്ധതികൾ (3)
പദ്ധതികൾ (4)
പദ്ധതികൾ (5)
പദ്ധതികൾ (6)

ബിഎംഡബ്ല്യു ഫാക്ടറി - ഷെൻയാങ്, ചൈന

ബിഎംഡബ്ല്യു ഫാക്ടറി - ഷെൻയാങ്, ചൈന (1)
BMW ഫാക്ടറി - ഷെൻയാങ്, ചൈന (2)
ബിഎംഡബ്ല്യു ഫാക്ടറി - ഷെൻയാങ്, ചൈന (3)
ബിഎംഡബ്ല്യു ഫാക്ടറി - ഷെൻയാങ്, ചൈന (4)